เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเข้ารับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม