เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ MOU จากคณะเภสัชศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยาย มีนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้าร่วม 8 คน พร้อมด้วยบุคลากรจากคณะเภสัชศาสตร์