เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “การจัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในประเทศไทยและการพัฒนา Application Mushroom Image Matching” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมลงนามร่วมกับ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา นางสาวเกสร บุญยรักษ์โยธิน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และ นายแพทย์สมชาย แสงกิจจา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นพยานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์