Contact us

Donations

Address

อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Telephone

043-754247-8 หรือ 089-9232963 (รศ.ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล)

Email

Use this form!